phenyl phenylacetate

RN = 722-01-0
HM = *Phenylacetates
SO = Biochem J 1986;236(2):503
FR = 1
DA = 19861003
UI = C049868

<< phenyl O-(2,3,4,6-tetra-O-benzyl-glucopyranosyl)-1-4-O-(2,3,6-tri-O-benzylglucopyranosyl)-1-6-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetylglucopyranosyl)-1-4-2,3-di-O-acetyl-1-thioglucopyranoside
|
phenyl retinal >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/phenyl phenylacetate.htm)