phenyl vinyl ether

RN = 766-94-9
HM = *Phenyl Ethers
HM = *Vinyl Compounds
SO = J Toxicol Sci 1995 May;20(2):161-4
FR = 1
DA = 19951113
UI = C096130

<< phenyl valerate
|
phenyl-(2-difluoroethyl)-4-aminopropylamidinohydrazone >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/phenyl vinyl ether.htm)