phenyl-3-methoxy-4-hydroxystyryl ketone

RN = 89406-16-6
SY = PMHSK
HM = *Styrenes
SO = Arzneimittelforschung 1987;37(4):435
FR = 3
NO = structure given in first source
DA = 19870730
MR = 20010508
UI = C052935

<< phenyl-2-aminoethylselenide
|
phenyl-3-trifluoromethyldiazirine >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/phenyl-3-methoxy-4-hydroxystyryl ketone.htm)