phenylalanine (histidine) aminotransferase

RN = EC 2.6.1.58
RR = 72560-98-6 (CRN)
SY = phenylalanine-pyruvate aminotransferase
SY = pyruvate aminotransferase
HM = *Transaminases
PI = PHENYLALANINE (72-82)
PI = PYRUVATES (72-82)
SO = Arch Biochem Biophys 189(2):454;1978
SO = Arch Biochem Biophys 192(2):414;1979
SO = Biochim Biophys Acta 497:682;1977
SO = Biochim Biophys Acta 526(1):100;1978
SO = Mol Pharmacol 8(3):345;1972
FR = 7
DA = 19720101
MR = 20001025
UI = C022341

<< phenylahistin
|
phenylalanine 4-hydroxybutyl ester >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/phenylalanine (histidine) aminotransferase.htm)