phenylalanyl-beta-chloroalanine

RN = 0
SY = L-FCA
SY = L-phenylalanyl-beta-chloro-L-alanine
SY = Phe-3-Cl-Ala
HM = *Dipeptides
SO = J Bacteriol 1995 Aug;177(16):4652-7
FR = 2
DA = 19950915
MR = 20010427
UI = C095142

<< phenylalanyl-aspartyl-alanyl-phenylalanyl-threonyl-threonyl-glycyl-phenylalanylamide
|
phenylalanyl-chlorophenylalanyl-tyrosyl-tryptophyl-lysyl-valyl-phenylalanyl-threoninamide >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/phenylalanyl-beta-chloroalanine.htm)