phenylalanyl-chlorophenylalanyl-tyrosyl-tryptophyl-lysyl-valyl-phenylalanyl-threoninamide

RN = 0
SY = DC25-24
SY = Phe-Cpa-Tyr-Trp-Lys-Val-Phe-Thr-NH2
HM = *Oligopeptides
SO = Int J Pept Protein Res 1994 Nov;44(5):401-9
FR = 1
NO = somatostatin agonist; amino acid sequence in first source
DA = 19950424
MR = 20010418
UI = C092678

<< phenylalanyl-beta-chloroalanine
|
phenylalanyl-cyclo(cysteinyl-tyrosyltryptophyl-lysyl-threonyl-penicillamine)threoninamide >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/phenylalanyl-chlorophenylalanyl-tyrosyl-tryptophyl-lysyl-valyl-phenylalanyl-threoninamide.htm)