phenylalanyl-glycyl-glycine

RN = 23576-42-3
SY = Phe-Gly-Gly
HM = *Oligopeptides
SO = Clin Chem 1985;31(1):54
FR = 3
NO = RN given refers to (L-PHe)-isomer
DA = 19850131
MR = 20010315
UI = C043963

<< phenylalanyl-glutamyl-glycine
|
phenylalanyl-glycyl-glycyl-phenylalanyl-threonyl-glycyl-alpha-aminoisobutyryl-arginyl-lysyl-seryl-alpha-aminoisobutyryl-arginyl-lysyl-leucyl-alanyl-asparagyl-qlutaminamide >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/phenylalanyl-glycyl-glycine.htm)