phenylalanyl-glycyl-leucyl-methioninamide

RN = 0
SY = FGLMamide
SY = Phe-Gly-Leu-Met-NH2
SY = phenylalanyl-glycyl-leucyl-methionine amide
HM = *Oligopeptides
SO = Lancet 1998 Jun 13;351(9118):1783-4
FR = 6
NO = a substance P-derived peptide
DA = 19980709
MR = 20010822
UI = C112946

<< phenylalanyl-glycyl-histidyl-statyl-alanyl-phenylalanine methyl ester
|
phenylalanyl-glycyl-NHO-Bz >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/phenylalanyl-glycyl-leucyl-methioninamide.htm)