phenylalanylarginine fluoromethyl ketone

RN = 139323-38-9
SY = Phe-Arg-FMK
SY = Z-phenylalanylarginine fluoromethyl ketone
HM = *Amino Acid Chloromethyl Ketones
SO = Mol Biochem Parasitol 1993 Mar;58(1):17-24
FR = 1
NO = arrests intracellular replication & transmission of Trypanosoma cruzi; RN refers to (Z)-isomer
DA = 19930425
MR = 20010130
UI = C080435

<< phenylalanylalanine
|
phenylalanylarginine-naphthylamide >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/phenylalanylarginine fluoromethyl ketone.htm)