phenylethyl isocyanate

RN = 1943-82-4 N1 = (2-isocyanatoethyl)benzene
HM = *Isocyanates
PI = *CYANATES (80-93)
SO = J Pharm Sci 68(8):1039;1979
FR = 9
DA = 19790101
MR = 19930812
UI = C020790

<< phenylethyl 3-methylcaffeate
|
phenylethylamine oxidase >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/phenylethyl isocyanate.htm)