phenylethylidenehydrazine

RN = 0
SY = PEH cpd
HM = *Hydrazines
SO = Biochem Pharmacol 2002 Jan 1;63(1):57-64
FR = 2
NO = structure in first source
DA = 20020122
UI = C444559

<< phenylethylamine oxidase
|
phenylethylthio-beta-galactopyranoside >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/phenylethylidenehydrazine.htm)