phenylglycyl-phenylglycine

RN = 0
SY = (S)-phenylglycyl-(R)-phenylglycine
HM = *Dipeptides
HM = Glycine/*analogs & derivatives
SO = J Org Chem 2002 Dec 13;67(25):8885-9
FR = 1
DA = 20030506
UI = C473645

<< phenylglycinol
|
phenylglycylglycine >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/phenylglycyl-phenylglycine.htm)