phenylheptatriyne

RN = 4300-27-0
RR = 99501-63-0 (radical ion(1+))
SY = phenylheptatriyne, radical ion(1+)
HM = *Alkynes
SO = FEBS Lett 1979;107(1):134
SO = J Nat Prod 42(1):103;1979
FR = 13
NO = structure
DA = 19790101
MR = 20010205
UI = C019518

<< phenylguanidine
|
phenylhydantoinase >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/phenylheptatriyne.htm)