phenylhydantoinase

RN = EC 3.5.2.-
HM = *Amidohydrolases
SO = J Bacteriol 2000 Dec;182(24):7021-8
FR = 1
DA = 20001226
UI = C417278

<< phenylheptatriyne
|
phenylhydrazine >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/phenylhydantoinase.htm)