phenylone-2s

RN = 26876-90-4
SY = fenilon-2c
SY = fenilon-2s
HM = *Phthalic Acids
HM = *Polymers
II = Membranes, Artificial
SO = Gig Sanit 1981;(10):19
FR = 2
NO = copolymer of m-phenylenediaminoisophthalic & terephthalic acids
DA = 19820118
MR = 20010427
UI = C033212

<< phenylnitrene
|
phenyloxyacetyl-leucyl-valyl-phenylalanine methyl ester >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/phenylone-2s.htm)