phenylthiohydantoin-3,4-dihydroxyphenylalanine

RN = 132828-63-8
SY = PTH-DOPA
HM = Dihydroxyphenylalanine/*analogs & derivatives
HM = Phenylthiohydantoin/*analogs & derivatives
SO = Anal Biochem 1991;192(2):429
FR = 1
DA = 19910624
MR = 20010601
UI = C068906

<< phenylthioglucuronide
|
phenylthiolato-(2,2',2''-terpyridine)platinum II >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/phenylthiohydantoin-3,4-dihydroxyphenylalanine.htm)