pheromone 3, Euplotes

RN = 137800-06-7
SY = Eo pheromone 3 protein, Euplotes
SY = Euplotes Phr3
SY = mating pheromone Eo-3 protein, Euplotes
HM = *Protozoan Proteins
SO = Gene 1991;109(2):233
FR = 2
NO = amino acid sequence given in first source; from Euplotes octocarinatus
DA = 19920214
MR = 20040206
UI = C072243

<< pheromaxein
|
pheromone 4, Euplotes >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/pheromone 3, Euplotes.htm)