phloretinyl-3'-benzylazide

RN = 80860-95-3 N1 = 1-Propanone, 1-(3-((4-azidophenyl)methyl)-2,4,6-trihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-
SY = PBAZ
HM = *Azides
PI = PHLORETIN/*analogs (82-82)
SO = Biochim Biophys Acta 1981;649(2):189
FR = 2
NO = affinity probe for sugar transposrter in erythrocytes
DA = 19820203
MR = 20000712
UI = C033165

<< phloretic acid
|
phlorin phloroglucinol >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/phloretinyl-3'-benzylazide.htm)