phosphomannan

RN = 9044-08-0
HM = *Mannans
PI = *MUCOPOLYSACCHARIDES (72-75)
PI = SUGAR PHOSPHATES (75-82)
SO = Carbohydr Res 42(1):23;1975
SO = J Biol Chem 253(3):647;1978
FR = 31
DA = 19720101
MR = 19861205
UI = C005437

<< phospholiv
|
phosphomannomutase >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/phosphomannan.htm)