phosphoribosylglycinamide formyltransferase

RN = EC 2.1.2.2
RR = 9032-02-4 (CRN)
SY = GAR transformylase
SY = GARTFase
SY = glycinamide ribonucleotide transformylase
SY = glycinamideribotide transformylase
SY = purT protein, E coli
SY = PurT transformylase, E coli
HM = *Hydroxymethyl and Formyl Transferases
PI = *ACYLTRANSFERASES (79-97)
PI = *TRANSFERASES (74-78)
PI = FORMIC ACIDS (74-82)
PI = GLYCINE (74-80)
PI = GLYCINE/analogs (80-82)
PI = PENTOSEPHOSPHATES (74-75)
PI = RIBOSEMONOPHOSPHATES (75-80)
SO = Arch Biochem Biophys 158(2):827;1973
SO = Biochem Biophys Res Commun 82(2):403;1978
SO = J Biol Chem 1980;255(5):1885
SO = J Biol Chem 253(12):4242;1978
FR = 184
DA = 19740101
MR = 20040427
UI = C022386

<< phosphoribosylformylglycinamidine synthetase
|
phosphoribulokinase >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ph/phosphoribosylglycinamide formyltransferase.htm)