plasmenylethanolamine phosphatidylglycerol acetal

RN = 0
SY = PEPGA
HM = *Phosphatidylglycerols
HM = *Plasmalogens
SO = Biochem Cell Biol 1990;68(1):225
FR = 1
DA = 19900801
MR = 20010529
UI = C064743

<< plasmatocyte-spreading peptide 1
|
plasmenylserine >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/pl/plasmenylethanolamine phosphatidylglycerol acetal.htm)