plsX protein, E coli

RN = 0
HM = *Escherichia coli Proteins
FR = 0
NO = Fatty acid/phospholipid synthesis protein; amino acid sequence in first source
DA = 20040929
UI = C490246

<< plsX protein, bacteria
|
PLTPAO protein, Aspergillus oryzae >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/pl/plsX protein, E coli.htm)