RAS1 protein, S cerevisiae

RN = 0
SY = YOR101W protein, S cerevisiae
HM = *ras Proteins
HM = *Saccharomyces cerevisiae Proteins
FR = 0
NO = homologous N-terminal region to mammalian ras protein
DA = 20040929
UI = C489014

<< Ras-interacting protein 3, Dictyostelium
|
ras2 protein, Drosophila >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ra/RAS1 protein, S cerevisiae.htm)