Raytide

RN = 137398-49-3 N1 = Raytide
HM = *Peptides
II = Protein-Tyrosine Kinase
SO = J Biol Chem 1991;266(35):24126
FR = 5
NO = broad specificity protein-tyrosine kinase substrate
DA = 19920116
UI = C071998

<< rayon
|
razinodil >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ra/Raytide.htm)