ruixianglangdusu B

RN = 0
HM = *Flavanones
SO = Yao Xue Xue Bao 2001 Aug;36(8):668-71
FR = 1
NO = isolated from Stellera chamaejasme; structure in first source
DA = 20040204
UI = C481168

<< ruixianglangdusu A
|
ruizgenin >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ru/ruixianglangdusu B.htm)