S 4404

RN = 143199-54-6 N1 = Glycine, N-(7-nitro-4-benzofurazanyl)-beta-alanyl-L-phenylalanyl-L-3-isoxazolidinecarbonyl-, 1,1-dimethylethyl ester
SY = 4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol-beta-Ala-Phe-5-oxaPro-Gly-t-butylester
SY = NBD-beta-Ala-Phe-Opr-Gly-OtBu
SY = S-4404
HM = *Oligopeptides
SO = J Biol Chem 1992 Sep 15;267(26):18598-604
FR = 2
NO = structure given in first source
DA = 19921014
MR = 20010823
UI = C076677

<< S 4048
|
S 4522 >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/s/S 4404.htm)