tyrosyl-glycyl-prolyl-leucyl-phenylalanyl-proline

RN = 137372-36-2
SY = TGPLPP
SY = Tyr-Gly-Pro-Leu-Phe-Pro
HM = *Oligopeptides
SO = Int J Pept Protein Res 1991;38(1):54
FR = 1
NO = immunosuppressive analog of PRP-hexapeptide
DA = 19911209
MR = 20010417
UI = C071503

<< tyrosyl-glycyl-prolyl-glycyl-phenylalanyl-proline
|
tyrosyl-glycyl-sarcosyl-(4-nitro)phenylalanyl-leucinamide >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ty/tyrosyl-glycyl-prolyl-leucyl-phenylalanyl-proline.htm)