tyrosyl-phenylalanyl-arginyl-lysyl-aspartic acid

RN = 123496-58-2
SY = Tyr-Phe-Arg-Lys-Asp
SY = YFRKD
HM = *Oligopeptides
SO = Zh Vyssh Nerv Deiat 1991;41(1):66
FR = 3
NO = modified fragment of interferon-alpha
DA = 19910731
MR = 20010417
UI = C069550

<< tyrosyl-ouabain, radioiodinated
|
tyrosyl-phenylalanyl-leucyl-leucyl-arginyl-asparaginyl-arginine >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ty/tyrosyl-phenylalanyl-arginyl-lysyl-aspartic acid.htm)