tyrosyl-valyl-alanyl-aspartic acid fluoromethyl ketone

RN = 0
SY = YVAD-FMK
HM = Tosylphenylalanyl Chloromethyl Ketone/*analogs & derivatives
SO = J Neurochem 2001 Apr;77(2):466-75
FR = 3
DA = 20010515
MR = 20010515
UI = C425776

<< tyrosyl-valyl-alanyl-aspartal
|
tyrosyl-valyl-norleucyl-glycyl-prolyl-2'-naphthylalanyl-arginyl-tryptophyl-aspartyl-arginyl-phenylalanyl-glycinamide >>
Copyright-Infos
(Filename: http://www.bfarm.info/ty/tyrosyl-valyl-alanyl-aspartic acid fluoromethyl ketone.htm)